مقاله بررسي کيفيت بهداشتي آب هاي معدني طبيعي به فروش رسيده در سطح شهر تبريز در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۴۸۵ تا ۴۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت بهداشتي آب هاي معدني طبيعي به فروش رسيده در سطح شهر تبريز در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب معدني طبيعي
مقاله تعداد کل ميکروارگانيسم هاي هوازي
مقاله کليفرم
مقاله فيلتراسيون غشايي
مقاله بيشترين تعداد احتمالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خندقي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: صحت خواه محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزايش رو به رشد توليد و مصرف آب هاي معدني بطري شده در کشورمان در دهه اخير توجه به کيفيت ميکروبي اين محصولات بسيار حایز اهميت مي باشد. هدف از مطالعه حاضر آزمايش تعدادي از آب هاي معدني طبيعي بطري شده که در سطح شهر تبريز به فروش مي رسند، مي باشد. در اين بررسي تعداد ۱۵۰ نمونه از اين محصولات از نظر تعداد کل ميکروارگانيسم هاي هوازي، کليفرم ها، کليفرم هاي مدفوعي، اشرشياکولاي، استرپتوکوک هاي مدفوعي، کلستريديوم پرفرينجنس و سودوموناس آئروجينوزا مورد ارزيابي قرارگرفتند. تعداد کل ميکروب هاي هوازي، سودوموناس و کلستريديوم با روش فيلتراسيون غشايي و کليفرم ها و استرپتوکوک هاي مدفوعي با روش بيشترين تعداد احتمالي (MPN) مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج حاکي از اين بود که در ۲۵٫۳ درصد از نمونه ها هيچ گونه رشدي در پليت حاوي محيط پليت کانت آگار وجود نداشت و در ۲ درصد از نمونه ها تعداد کل ميکروارگانيسم هاي هوازي در سطح بالايي (بيشتر از ۲۰ باکتري در هر ميلي ليتر) قرار داشت. همچنين از مجموع ۷۲٫۶ درصد از نمونه هايي که از نظر تعداد کل ميکروب هاي هوازي قابل قبول بوده اند، به ترتيب ۲٫۷۵، ۱٫۸۳، ۲٫۷۵ و ۰٫۹۱ درصد با کليفرم ها، استرپتوکوک هاي مدفوعي، سودوموناس و کلستريديوم آلوده بودند.