مقاله بررسي کيفيت خدمات و رابطه آن با اثربخشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت خدمات و رابطه آن با اثربخشي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خدمات
مقاله اثربخشي
مقاله سروکوال
مقاله قابليت اطمينان
مقاله همدلي
مقاله مسووليت پذيري
مقاله ابعاد فيزيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به افزايش نقش سازمان هاي دولتي در عرصه هاي اقتصادي و اهميت کيفيت در عرصه هاي رقابتي، کيفيت خدمات به عنوان يکي از محورهاي کليدي رقابت شناخته شده است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي کيفيت خدمات و رابطه آن با اثربخشي سازمان جهاد کشاورزي مازندران است و تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نوع توصيفي ـ پيمايشي مي باشد. جامعه آماري کليه ارباب رجوع هاي سازمان مذکور و روش نمونه گيري خوشه اي مرحله اي مي باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان، ۳۸۴ نفر تعيين گرديده است.
گردآوري اطلاعات به دو روش کتابخانه اي و ميداني انجام شده و ابزار گردآوري پرسشنامه بوده و براي تجزيه و تحليل از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمونهاي T، کاي دو و همبستگي پيرسون) با کمک نرم افزار Spss استفاده شده است.
يافته هاي تحقيق در سطح اطمينان ۹۵% به شرح زيرمورد تاييد قرار گرفت:
فرضيه اصلي ۱: بين انتظارات ارباب رجوع از کيفيت خدمات سازمان و ادراکات آنها تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه اصلي ۲: بين اعمال کيفيت خدمات و اثربخشي سازمان رابطه معني دار وجود دارد.
همچنين بين ابعاد مسووليت پذيري، قابليت اطمينان و ضمانت و تضمين با اثربخشي رابطه معني داري وجود دارد، در حالي که ميان ابعاد فيزيکي و همدلي با اثربخشي چنين رابطه اي به دست نيامد. لازم به ذکر است تمامي متغيرهاي آخر به عنوان فرضيه هاي فرعي ارايه گرديدند.