مقاله بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز ديابت کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۱۴ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز ديابت کاشان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي عمومي
مقاله كيفيت زندگي اختصاصي
مقاله ديابت شيرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وارث زهره
جناب آقای / سرکار خانم: زندي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي علوي نگين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرباقرآجرپز ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت شيرين شاخص مهمي در بررسي وضعيت درماني و مراقبتي اين بيماران محسوب مي شود ولي تاکنون در اين زمينه مطالعه اي در شهر کاشان صورت نگرفته است، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه کننده به مرکز ديابت کاشان صورت گرفت.
روش: طي مطالعه مقطعي، کيفيت زندگي در ابعاد اختصاصي، عمومي و کلي با استفاده از پرسشنامه استاندارد کيفيت زندگي اختصاصي بيماران ديابتي در ۳۱۰ بيمار تحت پوشش مرکز ديابت کاشان در سال ۱۳۸۵ مورد بررسي قرار گرفت. بيماران به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. علاوه بر کيفيت زندگي برخي متغيرهاي فردي و پزشکي بيماران نيز با استفاده از پرسشنامه بررسي شد. رابطه کيفيت زندگي با ساير متغيرهاي زمينه اي با آزمون تي با نمونه هاي مستقل، c2، پيرسون، رگرسيون و توسط نرم افزار SPSS v.16 مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: کيفيت زندگي کلي در (۶۶٫۱%) بيماران ضعيف بود. کيفيت زندگي اختصاصي در ۷۳٫۹% و عمومي در ۵۱٫۶% بيماران ضعيف بود. تنها ۱۱٫۳% کيفيت زندگي کلي مطلوب گزارش نمودند. کيفيت زندگي کلي در انسولين درماني، وجود بيماري کليوي و پرفشاري خون پايينتر بود (p<0.005). نوع ديابت، نمايه توده بدني، سن و وضعيت تاهل با کيفيت زندگي ارتباطي نشان نداد.
نتيجه گيري: اکثر بيماران در تمامي ابعاد، کيفيت زندگي نامطلوب داشتند. وجود عوارض و بيماري هاي همراه با کاهش کيفيت زندگي ارتباط داشت لذا پيشگيري از عوارض مي تواند در بهبود کيفيت زندگي نقش داشته باشد.