مقاله بررسي کيفيت زندگي کاري کارکنان آموزش و پرورش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت زندگي کاري کارکنان آموزش و پرورش
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي کاري
مقاله کارکنان آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ترانه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خوش باوررستمي رحيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي کيفيت زندگي کاري کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بهشهر انجام شده است. به اين منظور ۱۳۲ نفر از کارکنان به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي (بر حسب رسته شغلي) انتخاب شدند. تحقيق به روش زمينه يابي انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته کيفيت زندگي کاري بر اساس مدل والتون بود. با استفاده از آزمون تي تک گروهي وضعيت ابعاد هشت گانه کيفيت زندگي کاري بررسي شد و با استفاده از آزمون تي گروه هاي مستقل، تحليل واريانس و آزمون تعقيبي توكي ابعاد کيفيت زندگي کاري کارکنان بر اساس سن، سابقه کار و رسته هاي شغلي مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد که هفت بعد از ابعاد هشت گانه کيفيت زندگي کاري در سطحي پايين تر از ميانگين قرار دارند و فقط بعد يکپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان در سطحي معادل ميانگين قرار دارد. همچنين، مقايسه ابعاد کيفيت زندگي کاري در کارکنان بر حسب گروه هاي سني، رسته شغلي و سابقه کاري حاکي از وجود تفاوت هاي معنا داري بود.