مقاله بررسي کيفيت شهب مولدين ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) صيد شده از رودخانه هاي سردآبرود و تنکابن طي فصل تخمريزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت شهب مولدين ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) صيد شده از رودخانه هاي سردآبرود و تنکابن طي فصل تخمريزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهب
مقاله تراکم اسپرم
مقاله اسپرماتوکريت
مقاله تحرک اسپرم
مقاله ماهي آزاد درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي رضايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرواقفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت ارزيابي توانايي مولدين نر ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) در توليد شهب با کيفيت مناسب، خصوصيات کيفي شهب شامل: ميزان توليد اسپرم (حجم شهب، تراکم اسپرم و اسپرماتوکريت)، خصوصيات تحرک اسپرم (درصد و مدت تحرک اسپرم) و pH شهب طي اسپرم کشي هاي متوالي در فصل تخمريزي بررسي شدند. در اين رابطه، مولدين تگ گذاري شده چهار مرتبه طي فصل تخمريزي اسپرم کشي شدند. بر اساس نتايج حاصله، با افزايش دفعات اسپرم کشي مقادير حجم شهب، تراکم اسپرم و اسپرماتوکريت کاهش معني داري داشتند. pH شهب و درصد و مدت تحرک اسپرم ها نسبتا ثابت بوده و تنها در آخرين اسپرم کشي کاهش معني داري داشتند. بعلاوه روابط مثبت و معني داري بين حجم شهب، تراکم اسپرم و اسپرماتوکريت و نيز بين مدت تحرک اسپرم و pH شهب مشاهده شدند.