مقاله بررسي کيفيت مراقبت هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران و بيماران مراکز آموزشي-درماني شهر سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت مراقبت هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران و بيماران مراکز آموزشي-درماني شهر سمنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت مراقبت
مقاله مراقبت پرستاري
مقاله ديدگاه
مقاله بيمار
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيشابوري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رييس‌ دانا نيره
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مراقبت هاي پرستاري به عنوان يک جزء اساسي از خدمات بهداشتي درماني از اهميت بسياري برخوردار است. سلامت و بهبود بيماران در گرو ارايه مراقبت با کيفيت مي باشد. استفاده از ديدگاه پرستاران و بيماران و شرکت فعالانه آن ها در تصميم گيري نقش به سزايي در کيفيت خدمات داشته و بايد به عنوان يک اصل مد نظر قرار گيرد. هدف اين تحقيق، بررسي کيفيت مراقبت هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران و بيماران مراکز آموزشي-درماني شهر سمنان بود.
مواد و روش ها: دراين مطالعه مقطعي ۳۰۰ بيمار بستري در بخش داخلي، جراحي، زنان و کودکان مراکز آموزشي-درماني اميرالمومنين (ع) و فاطميه (س) شهر سمنان با روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک و هم چنين ۵۲ پرستار شاغل در دو بيمارستان فوق انتخاب شدند. کيفيت مراقبت هاي پرستاري در ابعاد رواني-اجتماعي و ارتباطي با پرسش نامه (Quality patient care scale: QUALPAC) شامل ۴۱ سوال و بر اساس مقياس ۳ درجه اي ليکرت با عبارات رتبه اي بندرت، گاهي، بيش تر اوقات بود که به ترتيب نمرات ۱ تا ۳ به آن اختصاص يافت و توسط بيماران و پرستاران منتخب تکميل شد. بامحاسبه ميانگين نمرات سوالات پرسش نامه براي هر فرد، نظرات به ۳ گروه نامطلوب (کمتر از۱٫۵ )، تا حدودي مطلوب (۱٫۵-۲٫۴۹) و مطلوب (۲٫۵-۳) تقسيم بندي شد.
يافته ها: کيفيت مراقبت در بعد رواني اجتماعي از ديدگاه %۳۱٫۶ بيماران و %۹۲٫۶ پرستاران مطلوب بود. هم چنين کيفيت مراقبت در بعد ارتباطي از ديدگاه %۲۴٫۷ بيماران و %۵۶٫۸ پرستاران مطلوب بود. بين ديدگاه بيماران و پرستاران در هر دو بعد مراقبت تفاوت معني دار (P<0.001)مشاهده شد. در بعد رواني اجتماعي %۷۳٫۵ بيماران اظهار داشتند به ندرت پرستاران خود را به بيماران معرفي مي کنند. هم چنين %۷۷٫۹ اظهار داشتند به ندرت بيماران جديد، به بيماران معرفي مي شوند. در بعد ارتباطي، %۴۲٫۵ بيماران اظهار داشتند به ندرت به بيمار جهت حفظ اسرار وي اطمينان خاطر داده مي شود.
نتيجه گيري: بيماران و پرستاران به علت دارا بودن پيش زمينه فکري متفاوت و تجارب مختلف زندگي داراي درک و ديدگاه متفاوتي نسبت به کيفيت مراقبت ها مي باشند. لذا ارزيابي مجدد استانداردهاي کيفيت مراقبت با روي کرد مددجو محوري، اتخاذ تدابيري جهت افزايش ارتباط مناسب بين بيمار و پرستار و توجه به نيازهاي رواني-اجتماعي بيماران ضرورت دارد.