مقاله بررسي کيفيت نسخ بيمه خدمات درماني دندانپزشکان شهر تبريز در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت نسخ بيمه خدمات درماني دندانپزشکان شهر تبريز در نيمه دوم سال ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاهاي نسخه نويسي
مقاله تجويز دارو
مقاله خطاهاي دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظافتي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: قلي خاني رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: براي تسريع روند درمان و بهبودي بيمار و نيز جهت پيشگيري از عواقب نامطلوب پزشکي، دندانپزشکان بايد از خطاهاي نسخه نويسي مانند شکل دارويي، دوز، تداخلات دارويي و… آگاه باشد. بر اين اساس در اين مطالعه خطاهاي نسخه نويسي دندانپزشکان شهر تبريز در نسخ بيمه خدمات درماني مورد ارزيابي قرار گرفته است.
روش بررسي: ۶۶۶ نسخه بيمه خدمات درماني بصورت تصادفي از ميان نسخ تجويز شده توسط دندانپزشکان شهر تبريز در يک دوره شش ماهه انتخاب شده و به صورت گذشته نگر از نظر وجود خطا در شكل دارويي، نام دارو، دوز دارو، فاصله دوزها، روش تجويز، تعداد اقلام هر نسخه و تداخل دارويي مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: %۹۸٫۰۵ از نسخ مورد بررسي داراي خطا بودند. نام داروها در %۹۴٫۹، روش تجويز در %۹۲٫۸، فاصله مصرف دوزها در %۷۲٫۴ و دوز داروها در %۶۰٫۸ از نسخ مورد بررسي، اشتباه نوشته شده بودند. %۲۷٫۶ از نسخ تداخل دارويي بين اقلام تجويزي داشته و %۵٫۳ از نسخ داراي خطا در شکل دارويي بودند.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه اکثر نسخ بررسي شده داراي خطا بودند، پيشنهاد ميشود در برنامه هاي درسي رشته دندانپزشکي و نيز در برنامه هاي مدون بازآموزي دندانپزشکان بر اصول صحيح نسخه نويسي تاکيد بيشتر گردد. ضمنا با در نظر گرفتن کسوراتي براي نسخ داراي خطا ميتوان دندانپزشکان را براي رعايت اصول صحيح نسخه نويسي ترغيب نمود.