مقاله بررسي گذر نرخ ارز در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي گذر نرخ ارز در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گذر نرخ ارز
مقاله الگوي خود توضيح برداري بازگشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي محسني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني پور مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گذر نرخ ارز به قيمت واردات و قيمتهاي داخلي در اعمال سياست پولي؛ بويژه هم اکنون که اقتصاد ايران درصدد شناخت و رفع عوامل تورم زا است، حائز اهميت است. در اين تحقيق تاثير نوسانات نرخ ارز روي قيمتهاي واردات، عمده فروشي و مصرف کننده بررسي مي شود. با استفاده از الگوي خود توضيح برداري بازگشتي ارايه شده توسط مک کارتي (۲۰۰۰) و داده هاي فصلي از بهار ۱۳۷۳ تا زمستان ۱۳۸۵ تاثير تغييرات نرخ ارز بر روي قيمتها برآورد مي شده و با بکارگيري نتايج حاصل از توابع عکس العمل تحريک و تجزيه واريانس، گذر نرخ ارز به قيمت واردات و قيمتهاي داخلي تعيين مي شود. يافته هاي اصلي تحقيق نشان مي دهد که نوسانات نرخ ارز اثر کمي بر روي قيمتها دارند؛ به عبارت ديگر، گذر نرخ ارز ناقص است. گذر نرخ ارز به شاخص قيمت واردات، نسبت به شاخص قيمتهاي عمده فروشي و مصرف کننده بزرگتر بوده و به قيمت عمده فروشي در مقايسه با قيمت مصرف کننده بيشتر مي باشد. تجزيه واريانس نشان مي دهد که شوکهاي نرخ ارز، قسمتي از تغييرپذيري تورم را توضيح مي دهند.