مقاله بررسي گواتر و اختلالات عملکرد تيروئيد همراه در کودکان دبستاني شهر اهواز، سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي گواتر و اختلالات عملکرد تيروئيد همراه در کودکان دبستاني شهر اهواز، سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گواتر
مقاله تيروئيد
مقاله کودک سنين دبستاني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي كجباف طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: ولوي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: خشوعي آرتادخت
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: چراغيان بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فراواني گواتر در کودکان دبستاني معياري جهت ارزيابي گواتر و بطور غيرمستقيم کمبود يد هر منطقه است. اين مطالعه جهت تعيين فراواني گواتر و کارکرد تيروئيد دراين وضعيت درکودکان دبستاني اهواز انجام شده است. روش کار: در اين مطالعه توصيفي، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي از مدارس ابتدايي اهواز، ۱۵۹۴ دانش آموز از نظر گواتر بررسي شدند. وزن، قد، سن و شاخص توده بدني (BMI) مشخص شد. افراد مبتلا به گواتر درکلينيک غدد کودکان پيگيري وآزمايشات عملکرد تيروئيد(TFT)  انجام شد. نتايج: ازکل ۱۵۹۴ کودک مورد مطالعه، ۳/۴ درصد ( ۶۹ نفر) از نظرگواتر درجه ۲ مثبت بودند. ۴۰ نفر از اين افراد به کلينيک مراجعه وTFT  انجام شد که تنها ۲ مورد نتيجه غيرطبيعي داشتند. يک مورد کم کاري واضح و يک نفر کم کاري تحت باليني.BMI  دو گروه گواتر و سالم و سن افراد مبتلا به گواتر تفاوت معني داري نداشتند، اما ميانگين قد گروه مبتلا به گواتر واضحا از افراد سالم بيشتر بود  .(P=0.002)
نتيجه گيري: اگرچه شيوع گواتر در اهواز هنوز نزديک به اندميک است ولي تاثير قابل توجهي در کارکرد تيروئيد و رشد کودکان ندارد. رابطه مستقيم گواتر و قد مي تواند به علت سرعت رشد بيشتر و افزايش نياز به يد باشد.