مقاله بررسي گياهان دارويي مورد استفاده در سالمندان ساکن شهرکرد، سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي گياهان دارويي مورد استفاده در سالمندان ساکن شهرکرد، سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله شهرکرد
مقاله گياهان دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: پروين ندا
جناب آقای / سرکار خانم: سرشتي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري ده چشمه فرانك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سالمندان اغلب به بيماري هاي مزمن مبتلا مي باشند. اين افراد معمولا بدون تجويز پزشک معالج و به شکل فزاينده اي از گياهان دارويي استفاده مي کنند. مطالعه حاضر با هدف تعيين انواع گياهان دارويي مورد استفاده و کاربرد آنها در سالمندان ساکن شهرکرد سال ۱۳۸۸ انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي تعداد ۴۰۰ نفر سالمند ۶۰ سال و بالاتر داراي پرونده بهداشتي در مراکز بهداشتي و درماني شهر شهرکرد به صورت آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودساخته جمع آوري و با آزمون آماري کاي دو تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ۷۴٫۴% از نمونه هاي مورد بررسي از گياهان دارويي استفاده مي کردند. بيشترين علل مصرف به ترتيب فراواني سرماخوردگي، دردهاي معده، سردرد، پادرد و فشار خون و بيشترين گياهان دارويي مورد استفاده به ترتيب آويشن، گل گاو زبان، خاکشير، گل برنجاسب و شيرين بيان بود. ۹۱% از سالمندان معتقد بودند که گياهان دارويي در درمان بيماري آنها موثر بوده است. در اين مطالعه ارتباط معني دار آماري بين جنس، سن، تحصيلات و شغل سالمندان و مصرف گياهان دارويي مشاهده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: با توجه به مصرف نسبتا زياد گياهان دارويي در سالمندان ، لزوم اطلاع رساني صحيح در سطح جامعه نسبت به عوارض و تداخلات احتمالي و انجام مطالعات بيشتر در خصوص اثربخشي و عوارض احتمالي آنها ضرورت دارد.