سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی فرزادکیا – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد عامری – دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سهند جرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

در کشور ما افزایش روزافزون جمعیت و گسترش مداوم شهرها از یک سو و ازدیاد و توسعه فعالیتهای صنعتی و تجاری و خدما تی از سوی دیگر منجر به تولید مقادِیر زیادی پسماند در شهرها شده که در بیشتر مواقع مدیریت آن با توجه به کمبود امکانات و بودجه با مشکلات عدیده ای روبرو می باشد. به منظور غلبه بر بسیاری از مشکلات ضروری است تا اقدامات جدی در زمینه بهِینه سازی مراحل مختلف مدیریت پسماند صورت گیرد. یکی از موارد مهم در بازیافت پسماندها تبدیل پسماندهای آلی موجود در مواد زائد جامد تحت یک فرایند بِِیولوژیکی کنترل شده به نام کمپوست است. هدف از اِین مطالعه تعیین تأثیر راه اندازی کارخانه کمپوست در کاهش زباله های دفنی شهر خمِین در سه ماهه اردِیبهشت ، خرداد و تِیر در سال ۸۶ می باشد. به منظور آشنایِی با فرایند تولید کمپوست در کارخانه مورد نظر و بازدِید از تکنولوژی فنی مربوطه از کارخانه کمپوست خمین بازدید به عمل آمد و از نزدیک با مراحل باز یافت و تولید کمپوست آشناِیِِی حاصل شد. همچنِین با نمونه برداری از زباله های تولیدی و تفکیک اجزای تشکیل دهنده آن درصد وزنی هریک مشخص و آنالِیز فیزیکی پسماندها انجام شد. در نهایت با بررسی آمار کل زبالههای تولیدی ومیزان کاهش زباله های دفنی دراثر کمپوست ، تأثِیر راه اندازی کارخانه کمپوست بر کمیت پسماند های ارسالی به مرکز دفن تعیین شد . پسماندتولیدی شهر خمین ۲۰ تن در روز می باشد که بالغ بر ۱۳ تن آن به کارخانه کمپوست ارسال می شود. در نتیجه انجام عملِیات بازیافت و کمپوست پسماندهای آلی ، پسماندهای ارسالی به محل دفن در اردیبهشت ماه ،خرداد وتیر به ترتیب ۶۵ ، ۶۸ و ۶۵/۱۴ درصد نسبت به حالت عدم انجام بازیافت کاهش می یابد.