سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
آرنوش شاکری – مدیر آموزش شرکت پیشران صنعت تهران
فرزانه دهقان نیری – مدیر روابط عمومی مجله سامانه

چکیده:

نقش بهره وری و توسعه منابع انسانی، به عنوان یک شاخص کلیدی در سنجش تعالی سازمانی، بنگاه ها و موسسات اداریتجاری دنیارا بر آن داشته است که همواره در پی دستیابی به ابزارهای نوین جهت افزایش بازده فعالیتها و ایجاد بهبودمستمر در عملکردهای کاری سازمان و پرسنل خودباشند « برنامه بهبود عملکرد» (performance improvement Plan) بهعنوان یک ابزار موثر در سالهای اخیر، مطرح شده است . هدف این طرح شناسایی نقاط ضعف عملکردی و فرایندهای نامطلوب کاری کارمندان به شیوه ای سیستماتیک و مستند و رفع این مشکلات از طریق ایجاد تغییرات و بازبینی بازخوردهایخاصل از اعمال تغییرات است. در این مقاله ضمن تشریح ابعاد و جزئیات یک PIP روش پیاده سازی آن به کمک یک مدل ترکیبی از PDCA Cycle , SAP-LAP Analysis توسعه داده شده است. در انتها نیز یک مالعه موردی جهت درک بهترمطلب ذکر شده است.