سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نبی اله دهقانان – دکتری مدیریت بازرگانی و هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

استراتژی های ورد به بازارهای بین المللی و عوامل استراتژیک موثر بر انتخاب آنها چه می باشند؟ چگونه شرکتها استراتژی های ورود به بازراهای بین المللی را انتخاب می کنند؟ الگوی یکپارچه تصمیم گیری استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی کدام است؟ این ها سوالات مهمی هستند که هر شرکت بزرگ و یا کوچکی باید قبل از ورود به بازرهای جهانی به آنها پاسخ دهد. زمانی که ورود به بازار انجام شود، برگشت بدون تقبل هزینه های اضافی امکان پذیر نخواهد بود. تصمیم گیری در خصوص انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی به علت ماهیت پویا و پیچیده شیوه های ورود و نیز تاثیر انواع متغیرها، پیچیده و مشکل می باشد. اما می توان به بهره گیری از تئوری نقاط مرجع استراتژیک، ابعاد استراتژیک تاثیرگذار بر انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی را شناسایی نمود. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش مطالعه نظری انجام گرفته است، نشان می دهد که می توان استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی را با توجه به نقاط مرجهع استراتژیک کانون توجه مدیریت(تولید در داخل یا در خارج) و کنرل (کامل یا انعطاف پذیر) انتخاب نمود. این استراتژی ها عبارتند از صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم اتحادهای استراتژیک و سرمایه گذاری مستیقیم.