سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آمنه خدیور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
شعبان الهی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
نوید نظافتی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بدون تردید رو یکرد س یستماتیک به مد یریت دانش احتیاج به روشی برای ارزیابی دارد . ً اساسا مدیریت دانش را پیاده سـاز ی می کن یم تا نت یجه مطلوب بگ یریم و مطلوبیت خود شاخصی قابل اندازه گیری است، در این مقالـه ضـمن معرفـ ی اکثـر روشـها یموجود در اندازه گ یری سرمایه های معنوی و دانش سازمانی ،تعـداد ی از روشـها بـه عنـوان نمونـه بررسـ ی شـده اسـت و ضـمن شناسایی سه رو یکرد کلان در بحث اندازه گ یری دانش سازمان ی ، یک طبقـه بنـد ی از مـدلها ی بررسـ ی شـده ارائ ـه شـده اسـت . همچنین به منظور مقا یسه بین مدلهای معروف اندازه گیری دانشی ، ملاکهای مقایسه استخراج شده و این مدلها با هـم مقا یـ سه ،نقاط قوت و ضعف مربوط به آنها پس از انجام تحلیلهای آماری تعیین شده است و همچنین آنالیز امتیازات به دست آمـده ، سـه رویکرد شناسایی شده را تایید کرده است