سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ولی رسولی شربیانی – عضو هیات گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه
یوسف عباسپور گیلانده – عضو هیات گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه

چکیده:

ساختمان خاک نحوه قرار گرفتن هر یک از ذرات خاک در کنار یکدیگر و ایجاد واحد بزرگتر است که واحد ساختمانی یا خاک دانه نامیده می شود ( عاکف و همکاران، ).۱۳۷۸ گیل و همکاران (۱۹۶۷) برای بررسی میزان خردشدگی خاک از یک الک دوار استفاده کردند . نتایج آزمایش آنها نشان داد که ممکن است بر حسب توزیع اندازه واقعی کلوخه ها، قطر غالب جرمی و یا مدول پودر شدن ( خردشدگی ) را بیان نمود . برای تعیین بازده بهره برداری از انرژی یک وسیله خاک ورزی ، گیل و مک کریری (۱۹۶۰) ، یک روش سقوطی – پخشی ابداع کردند که درآن نمونه های خاک از یک ارتفاع معین بر روی یک سطح سخت رها شده و انرژی جنبشی صرف شده در این سقوط به قطر غالب جرمی ربط داده می شود . کارماکار و همکاران (۲۰۰۵) نحوه شکست خاک را در اثر گسترش ترک خوردگی ها بوسیله ادوات خاک ورزی مطالعه نمودند . آنالیز مشاهدات نشان داد که میزان گسترش ترک خوردگیها دارای یک ارتباط سینوسی با زمان انجام عملیات است . پرفکت و همکاران (۱۹۹۷) تحقیقی را بر روی صفات ( خصوصیات ) جزئی خاک دانه ( توده خاک ) و تکه های خاک ( کلوخها ) ایجاد شده در اثر تیمارهای مختلف خاک ورزی انجام دادند . هدف آنها از این
تحقیق بررسی نحوه تغییر جرم ذرات و رابطه آن با تعداد و اندازه آنها بود . بنابراین آنها سه نوع روش خاک ورزی الف ) شخم با گاوآهن برگرداندار بعنوان روش مرسوم (MP) ب ) شخم با دیسک با دو بار عبور (DH) ج ) روش بدون خاک ورزی (NT) در روی پلاتها با بافت خاک لومی – سیلتی بصورت خوب نرم شده انجام دادند و نمونه ها را بوسیله الکهای استاندارد در شش کلاس از ۰/۵-۱ الی ۱۶-۳۱ میلی متر تقسیم بندی نمودند . ماتوز و همکاران (۲۰۰۰) در مورد توسعه و آزمون یک مدل برای پیشگویی اثر خاک ورزی بر میزان آبشویی نیترات خاکهای رسی ترک خورده
تحقیق کردند و نشان دادند که جابجایی آب ( حرکت آب ) و آبشویی نیترات در ساختمان خاکها به شدت تحت تاثیر خلل و فرج طبیعی قرار دارد . کارتر (۲۰۰۴) تحقیقی را پیرامون ساختمان بافت ( توده ای ) در خاکها ی کشاورزی انجام داد . ساختمان خاک در مفهوم گسترده آن می تواند بعنوان نظم و ترتیب مخصوص اجزای خاک و فضاهای خالی بینآنها توصیف شود . در هر سطح ، ساختمان خاک مستقیم یا غیر مستقیم بر روی رابطه خاک – هوا – آب و فرایند بین آنها به هم پیوند می خورد . لذا چنین فرایندهایی بوسیله مدیریت خاک و گیاه بویژه با عملیات خاک ورزی اصلاح
می شود، . مسئله اخیر تمام سطوح ساختار بافت خاک را تحت تاثیر قرار می دهد