سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سید امیر امامی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر ) و مدرس د
ابراهیم جباری – دکترای عمران – آب و مدرس دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
حسین محجوب – کارشناسی مهندسی آبیاری شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر)

چکیده:

فرسایش و رسوبگذاری در رودخان ه ها همواره یکی از مسائل مهم در طرحهـای هیـدرولیکی بوده است . در حوض ه های آبریزی که دارای فرسایش پذی ری بالائی هسـتند، جریـان غلـیظ
حاوی مواد رسوبی وارد مخزن سد شده و در آن ترسیب مـی شـود . رسـوبگذاری در مخـزن سد، موجب کاهش حجم زنده سد شده و عمر مفید بهره برداری از آن را کاهش مـی دهـد . همچنین دریچه های آبگیر و دریچه تخلیه کننده تحتـانی ممکـن اسـت تحـت تـاثیر تـراز رسوب در مخزن قرار گیرند . به این لحاظ بـرآورد میـزان رسـوبدهی حوضـه هـا ی آبریـز از اهمیت بالائی برخوردار است . در این راستا، حوضه آبریز سد کارون پنج واقـع در اسـتانهای چهارمحال و بختیاری و اصفهان با مساحت ١٠١٨٥ کیلومتر مربع مورد بررسی قرار گرفتـه است . در خروجی حوضه مذکور د ر قسمت جنوب غربـی کشـور بـر روی رودخانـه کـارون ، ساختگاه سد کارون پنج ( در دست مطالعه ) قـرار دارد . در ایـن تحقیـق، میـزان رسـوبدهی حوضه و بار رسوبی عبوری از رودخانه کـارون در محـل خروجـی آن، بـا اسـتفاده از روش تجربی پسیاک سنجیده شده و با نتایج اندازه گیری های انجـام شـده د ر ایسـتگاه آبسـنجی مقایسه گردیده است . همچنین رسوب خیزی حوضه به صورت کیفی بـا توجـه بـه سـاختار زمین شناسی سطحی و پوشش گیاهی منطقه بررسی شده است . نتایج این بررسی ها نشان می دهد که رسوبدهی ویژه حوضه به روش پسیاک معـادل ٤٢٧ تـن در سـال در کیلـومتر مربع است و براساس آما ر اندازه گیری ها، ٣٩٥ تن در سال در کیلـومتر مربـع خواهـد بـود . بررسی کیفی رسوب خیزی حوضه نیز کلاس متوسط را برای رسوبدهی مشخص می کند که با روش پسیاک مطابقت دارد .