سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا مسعودی – دانشکده بهداشت زاهدان

چکیده:

آموزش برای تغییر و اصلاح رفتار می باشد که از طریق ارتقاء آگاهی افراد و ایجاد نگرش مناسب برای انجام رفتارهـای صحیح و بی خطر می باشد با توجه به افزایش میزان بروز و پیچیدگی انـواع بلایـا و نیـز بـا در نظـر گـرفتن نقـش بـه سـز ای رفتارهای انسانی در کاهش خسا رات جانی و م الی ، فرآیند آموزش بهداشت اهمیت دو چندانی پیدا می نماید . آگاهی افـراد از خطرات هر یک از بلایای طبیعی و شناخت عوامل موثر در موارد مرگ و میر وکاهش اختلالات ناشی از آن نقش به سزایی در ارتقاء سلامت همگانی خواهد داشت .
متن : پی آمدهای بهداشتی بلایای طبیعی بستگی به نوع بلایا و میزان آسیب پذیری م نطقه داردکـه ایـن پیامـد هـا گـاهی خطرناکتر از خود بلایا می باشد . آموزش بهداشت فرا یندی است که علاوه بر ارتقـاء آگـاهی افـراد در جهـت اتخـاذ رفتارهـای صحیح در مواقع قبل ، هنگام و نیز بعد از بروز وقایع می تواند سبب تسهیل در م شارکت اجتمـاعی در جهـت رفـع مـشکلات بهداشتی ناشی از بلایای طبیعی شود . مهمترین اقدامات آموزشی موثر در کاهش اختلالات بهداشـت ی در منطقـه بحـران زده شامل موارد زیر می باشد : اتخاذ رفتارهای صحیح در قبـل ، هنگـام و بعـد از واقعـه، آمـوزش عمـومی در جهـت گنـدزدایی و نگهداری آب ، بهداشت مواد غذایی و همچنین ارتقاء آگاهی افراد در جهت کنترل بیماریهای منتقله از طریق حـشرات ، آب و پیشگیری از انتقال بیماریهای رایج در هنگام تجمع بیش از حد افراد در سکونتگاههای موقت . ارتقا ءآگـاهی عمـومی در بـاره مشکلات بهداشتی حاصل از اقامت در سکونتگاه های موقت نقش به سزایی در ارتقاء سلامت افراد در ایـن ایـام دارد . آمـوزش بهداشب سبب تسهیل در مشارکت عمومی در حل مشکلات بهداشتی متعاقب بلایـا مـی شـود . مـردم در حـل مـشکلاتی کـه مستقیا با آن روبرو هستند بهتر مشارکت می کنند . نتیجه گیری : از آنجایی که انجام رفتارهای ص حیح نقش موثری در کاهش موارد مرگ میر و دیگر اختلالات ناشی از بلایـا دارد لازم است اقدامات موثری در جهت ارتقاء آگاهی عمومی صورت گیرد که مسلماً نقش بالایی در کاهش موارد مـرگ در هریـک از بلایا خواهد داشت .