سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرجس زنگنه نژاد – دانشگاه الزهرا ( س ) ، مرکز تحقیقات مخابرات
محمد سلطانی دلگشا – دانشگاه الزهرا ( س ) ، مرکز تحقیقات مخابرات

چکیده:

در این مقاله به معرفی یک چارچوب ادراکی میپردازیم که شناسایی و تجزیه تحلیل پیچیدگی ها و مشکلات موجود در پروژه – های پیاده سازیERPرا تسهیل می کند . درواقع این چارچوب به ما کمک می کند از شیوههای کهنه تفکر خارج شده و به شیوههای جدیدی به مشکلات بپردازیم . ما با استفاده از چارچوب کانوین میتوانیم پیچیدگیها و مشکلات پیش روی پروژههای پیاده سازی ERP
را در پنج ناحیه مختلف قراردهیم . ناحیههای شناخته شده و قابل شناخت از دامنه نظم، مربوط به مسائلی است که روابط علت و معلول در آنها روشن و واضح است . مسائلی که در نواحی پیچیده و آشوب از دامنه نظم پنهان قرارمی گیرند، دارای نوع خاصی از نظم هستند که با بی نظمی موجود در ناحیه مرکزی متفاوت است . در نهایت بر اساس چارچوب ارائه شده و دستهبندی مشکلات پیادهسازی ERP بر مبنای آن، مدلهای تصمیمگیری جهت حل مسائل را مطابق با هریک از ناحیههای چارچوب ارائه خواهیم نمود