سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی زکی – دانشگاه امام حسین ( ع )

چکیده:

نظریه مبادله اجتماعی یکی از حوزه های نظری درجامعه شناسی معاصراست که براساس آن می توان به تحلیل مکانیسم زندگی وفرآیندهای اجتماعی حیات بشری نائل آمد . بخشی ازنظریات جامعه شناختی سازمانها،سعی درتبیین سه حوزه کاربردی نظریه مبادله اجتماعی دارند : تحلیل روابط بین رهبران واعضاء سازمان،تع هدسازمانی وحمایت سازمانی . برای نخستین بارآیزنبرگروهمکاران (۱۹۸۶) ایده حمایت سازمانی ادراک شده رابه طوررسمی درادبیات جامعه شناسی سازمانهاواردنمودند . درطی دودهه تلاشهای بیشماری توجه خاص به تحلیل ماهیت وچگونگی شکل گیری حمایت سازمانی صورت گرفته است . علاوه برآن بخشی دیگرا زتولیدات علمی دانشمندان اختصاص به بررسی تاثیرات وپیامدهای حمایت سازمانی درحوزه های فردی وسازمانی وشغلی داشته اند .
هدف مقاله حاضربررسی حمایت سازمانی ادراک شده است که به عنوان یکی ازکاربردهای سه گانه نظریه مبادله اجتماعی تلقی می شود . براین اساس نتایج تحقیقی پیمایشی ارائه می شوداطلاعات آن ازبین مدیران ومعلمان دبیرستانهای آموزشی جمع اوری گردیده است . ابزارپژوهش پرسشنامه استانداردبررسی حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگروهمکاران ))۱۹۸۶) فرم ۳۰ گویه ای ) می باشد . داده های تحقیق پس از کدگذاری بااستفاده ازبرنامه spss متکی برروشهای آماری به تحلیل توصیفی ( یک متغیره ودومتغیره ) وتحلیل استنباطی ( آمار آزمون t ،ضریب همبستگی،تحلیل عاملی وتحلیل رگرسیون ) می پردازد .