سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد فرشچی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
سیامک حسین پور – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ایجاد انفجار و استفاده ازمواد منفجره به عنوان روشی برای شکل دهی، برش و جوشکاری فلزات در موارد خاص و حفاری چاهها وتونلها استفاده میشود. مواد منفجره به عنوان منبع بسیار متراکمی از انرژی که به سادگی قابل حمل و نقل بوده و آزاد سازی انرژی آن به سهولت انجام می پذیرد از اوایل کشف مورد توجه انسان بوده است. مسئله مهم در استفاده از این مواد و طراحی سیستمهایی که با این مواد سر و کار دارند شناخت مکانیسم عمل آنها در طی آزادسازی انرژی و در نتیجه هدایت مناسب این انرژی در جهت مطلوب است. به علت استفاده گسترده این مواد در سلاحهای نظامی اطلاعات مربوط در این زمینه به صورتمحرمانه در صنایعنظامی کشورها نگهداری می شوند. همچنین به علت سرعت بسیار بالای فعل و انفعالات در طی عمل یک ماده منفجره، ایجاد ابزارهایی برای مشاهدات تجربی این پدیده کاری بسیار پیچیدهو مشکل خواهد بود. هدف از انجام پژوهش حاضر گردآوری این اطلاعات و ایجاد ابزارهای مناسب برای طراحی هرچه دقیقتر سیستمهایی است ک ه از این مواد استفاده می کنند.در مقاله حاضر پس از ایجاد آشنایی اولیه با پدیده انفجار ، اشاره مختصری به روشهای تجربی امکانپذیر با امکانات موجود شده و روشی برای تعیین معادله حالت گازهای حاصل از انفجار معرفی شده و سرعتهای حاصل ازفرض این معادله حالت برای رفتار گازهای حاصل از انفجار با اندازه گیی سرعت پیشروی موج در این مواد مورد مقایسه قرار می گیرند.