سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید آقاجانی – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه تهران

چکیده:

کانسار طلای کوه زر در ۱۰ کیلومتری جنوب دامغان و هشت کیلومتری شرق روستای کوه زر قرار دارد. این کانسار در محدوده رشته کوه آتشفشانی نفوذی باغو و نیز در راستای گسل ناحیه ای بغو بین دو گسل هم جهت شرقی- غربی انجیلوو ترود واقع شده است.
جهت مطالعات ژئو شیمیایی، سنگ شناسی و دگرسانی در محدوده ای به مساحت حدود ۳۰۰ هکتار در جنوب آبادی باغو، ۶۰۰ نمونه ژئوشیمی از سنگ بستر و نیز نمونه های سنگی (دستی) از سنگهای مختلف اعم از دگرسان شده یا سالم برداشت گردید. نمونه های ژئوشیمیایی پس از آماده سازی مورد آنالیز شیمیای به روش جذب اتمی و فلوئورسانس اشعه ایکس قرار گرفته و نیز از نمونه های سنگی مقاطع میکروسکوپی (تیغه نازک- صیقلی) تهیه و مطالعه گردید.
کانی سازی در ناحیه بیشتر از نوع پرفیبری، رگه ای و افشان می باشد مهمترین کانیهای تشکیل دهنده شامل پیریت، کالکوپیریت، کانیهای سولفوره دیگری از مس، سیلیس، تورمالین، اکسیدهای آهن و سریسیت میباشند که به همراه دگر سانی های سریسیتی، ارژیلیتی، پروپیلیتی، سیلیسی و پتاسیک به طور عمده و نیز دگرسانیهای محلی تورمالینی و پیریتی دیده می شوند. در نتیجه مطالعات مقاطع میکروسکوپی، سنگهای آتشفشانی- آذر آواری عموما دارای ترکیب داسیت، تراکیت، تراکی و آندریت و سنگهای نفوذی دارای ترکیب گرانیتوئیدی می باشند. از نقطه نظر مدل های پترولوژیکی- تکنوماگمایی سنگهای منطقه بیشتر در قلمرو سنگهای نوع کالکوالکالن قرار می گیرند.
مطالعات ژئوشیمیایی کانسار بر روی داده های حاصل از ۶۰۰ نمونه ژئوشیمی و بررسی های آماری داده ها با توجه به توالی استاندارد قرار گیری عناصر معرف نسبت به هم و نیز با استفاده از آمار چند متغیره به روش آنالیز خوشه ای، عناصر معرف به چهار گروه تقسیم شده اند که عبارتند از:
Au-Cu-As-Sb-Be ,Co-V-Ni-Cr-Mn ,Bi-Mo-W-Sn ,Pb-Ag
با مشخص شدن عناصر تحت کانساری و فوق کانساری در این ناحیه و بررسی وضعیت فرسایش منطقه با توجه به موقعیت قرارگیری عناصر معرف عمده ترین نقاط امیدبخش به ترتیب اهمیت عبارتند از: آنومالی پازو، آنومالی عموییو آنومالی خانی.