سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعماد شاقاسمی –
ایوب کریمی جشنی – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
ارسلان جمشیدی – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
سیدنظام الدین حسینی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در این تحقیق کارایی راکتور ناپیوسته متوالی بی هوازیASBR) در تصفیه فاضلاب کشتارگاه طیور به مدت ۶ ماه در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. راکتور با فاضلاب دارای ،TKN ،BOD5 ،COD NH4+ ، PO4-3 و TSS به ترتیب برابر با ۲۵۹۶ ، ۸۸۹ ، ۱۰۳۵ ، ۱۲۲ ، ۴۸ و ۱۶ میلی گرم بر لیتر در دمای مزوفیلیک راه اندازی شده و در پنج مرحله کارایی آن بررسی گردید. در این مطالعه با تغییر زمان ماند هیدرو لیکی و فاز واکنش در چهار مرحله به میزان ۱۰و ۱۵و۲۰ ساعت در شبانه روز و تغییر نسبت ارتفاع بهقطرh/d عملکرد راکتور مورد بررسی قرار گرفت. در بهترین حالت، راندمان حذف COD به میزان ۸۷/۱% ، BOD5 86/9% , TSS90% , TKN15/9% حاصل گردید. همچنین مقدار نیتروژن آمونیاکی و اورتوفسفات بهترتیب به میزان ۱۱۶/۷% و ۲۴/۹% در پساب خروجی از سیستم افزایش داشتند. پساز آن در زمان ماندهای متفاوت ۶۰ ، ۵۰ ، ۴۰ و ۳۰ دقیقه حذف TSS مورد بررسی قرارر گرفت که به ترتیب در هریک از زمانهای ته نشینی ۸۹/۸% و ۸۷/۱% و ۸۱/۵% و ۶۱/۱% کاهش حاصل گردید.