سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا اسدی کرم –
سعید جباری –
ابراهیم علی اقدم –

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در قالب نقشه ۱/۱۰۰۰۰۰ زاهدان از توابع استان بلوچستان و شهرستان زاهدان بود در جنوب ورقه ۱/۲۵۰۰۰۰ زاهدان با من است و در موقعیت جغرافیایی ۲۹:۰۰:۰۰ تا ۲۹:۳۰:۰۰ عرض شمالی و ۶۰:۳۰:۰۰ تا ۶۱:۰۰:۰۰ پول خاوری قرار دارد و شامل نقشه‌های توپوگرافی ۱/۵۰۰۰۰ زاهدان I سفید سنگ II حاجی باران III صفرآبادIV است. در این برگه از روش رسوبات آبراهه های برای اکتشافات ژئوشیمیایی استفاده شده و شبکه نمونه برداری با در نظر گرفتن عوامل نظیر لیتولوژی ، گستره تغییر طوری طراحی گردید که حداکثر انطباق را با روش مرکز ثقل داشته باشد. از مساحتی نزدیک به ۲٬۵۰۰ کیلومترمربع ۵۵۳ نمایش و شیمی برداشت گردید. برای کنترل دقت آنالیز ها از نمودارهای کنترلی تامپسون و محاسبه هتک نسبی استفاده شد. برای حذف اثر لیتولوژی از محاسبه شاخص غنی‌شدگی با نرمالایز کردن مقادیر مربوط به تک‌تک متغیرها به میان همان جامعه (جامعه تفکیک شده براساس شباهت‌ها و تفاوت‌های لیتولوژیکی) استفاده شد. پردازش های آماری تک متغیره و چند متغیره از جمله محاسبه ضرایب هم‌بستگی، آن نیز خوشه‌ای، آنالیز ویژگی، تجزیه و تحلیل فاکتور ۳۰ دقیقه برای داده‌های شاخص غنی‌شدگی اعمال شده و نتایج مورد تفسیر و تعبیر قرار گرفتند از این طریق کمپلکس‌های پاراژنزی عناصر شناسایی شد. همچنین نقش‌های تک متغیره، آنالیز فاکتور، آنالیز ویژگی، P.N با استفاده از تمام تخمین شبکه‌ای برای داده‌های خام و شاخص غنی‌شدگی تقسیم گردید و هفت منطقه آنومالی مقدماتی داده‌های ژئوشیمیایی با استفاده از تلفیق نقشه‌های فوق معرفی گردید. فاز کنترلی آنومالی واقع از آنومالی‌های کاذب و مشخص نمودن فاز پیدایش عناصر مختلف با مطالعات صحرایی و برداشت کانی سنگین و نمونه‌های مینرالیزه برداشت گردید. برای نمونه‌های کانی سنگین نیز پردازش صورت گرفته و نمودارهای هیستوگرام برای آن‌ها تقسیم گردید. منطقه مورد مطالعه دربرگیرنده بخشی از نوار گرانیتوئید ی زاهدان – سراوان می‌باشد که از نظر احتمال کانی‌سازی طلا و آنتیموان در فازهای آذرین نفوذی در پی جوی آن حایز اهمیت می‌باشد . از تلفیق اطلاعات ژئوشیمیایی، کانی سنگین، مینرالیزه ، دانسیته گسل‌ها و نتایج دورسنجی و ژئوفیزیک نیست در نهایت محدوده شمال خاوری و جنوب خاوری سفید سنه یک مشخص شد و برای انجام اکتشافات طلا، تنگستن ، آنتیموان همراه و عناصر همراه معرفی گردید .