سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مجیدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
عبدالهادی قزوینیان – عضو هیئت علمی گروه مکانیک سنگ دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بررسی و مطالعه پرده آب بند یک سد اجرا شده و بررسی تزریق پذیری تکیه گاهها و پی آن سد می تواند تجربه ای بسیار گرانبها برای مهندسان ژئوتکنیک و طراح باشد. در این مقاله با بررسی نتایج آزمایش لوژن در طول پرده آب بند سد شهید رجایی تزریق پذیری تکیه گاه ها و پی سده مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. در این بررسی ابتدا کل پرده آب بند را بر اساس عمق لیتولوژی سنگهای در برگیرنده و فاصله از بدنه سد، منطقه بندی می نماییم. سپس اعداد لوژن را بر اساس دسته بندی های موجود در جهان گروه بندی نمودهپتانسیل آگذری هر منطقه از پرده اب بند را براساس فراوانی و درصد وقوع هریک از این گروهها از نظر کیفی مورد ارزیابی قرار می دهیم. بر اساس منحنی دبی-فشار حاصل از آزمایش لوژن رفتار هیدرومکانیکی توده سنگ در پنج رده پیشنهادی آقای هولزبی۱۹۷۶ برای هر مقطع مورد آزمایش مشخص شده و در مجموع درصد فراوانی هر یک از آنها برای هر منطقه از پرده آب بند بر حسب درصد مشخص می گردند. در انتهای این مرحله با مقایسه آماری اعداد لوژن و رفتارهای هیدرومکانیکی توده سنگ حاصل از آزمایش لوزن، پتانسیل تزریق پذیری هر منطقه از پرده آب بند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.