سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روزبه آقامجیدی – کارشناس ارشد ساز ه های آبی

چکیده:

پدیده رسوبگذاری در مخازن سدها و پی آمد منفی آن در مقابل عملیات رسوبزدایی از مخازن و روشهای مختلف آن از جمله مسائل مهم در بهره برداری و افزایش عمر مفید مخازن می باشد . روش آبشویی رسوبات مخازن از جمله روشهای رسوبزدایی می باشد که با توجه به عدم صرف انرژی اضافی و با توجه به اینکه تنها با انرژی خود جریان آب عمل می کند، از اولین گزینه های مورد توجه در پروژه های رسوبزدایی مخازن بحساب می آید. در این تحقیق توانایی مدل ریاضی (Hec-6) که یک مدل یک بعدی و ماندگار، بررسی رسوبات در رودخانه و مخازن است در زمینه آبشویی رسوبات در مخزن مورد ارزیابی قرار گرفته است. و برای انجام این بررسی از داده های آزمایشگاهی (۱۹۹۶) lai,Heish استفاده شد. و نتایج نشان می دهد که مدل ریاضی Hec-6 به خوبی نمی تواند پروفیل بستر آبشویی را پیش بینی نماید. و همچنین تحلیل حساسیت مدل ریاضی Hec-6 نشان می دهد که این مدل به رابطه انتقال رسوب و چگالی بستر و ضریب زبری و دانه بندی مولد بستر به ترتیب اولویت حساسیت بیشتری از خود نشان می دهد.