سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جهانگیری – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان
علی اکبر گلنشان – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه سمنان

چکیده:

بمنظور بهبود عملکرد برج خشک هلر، استفاده از اگزرژی باقیمانده در دود خروجی از سیستم تولید بخار، جهت تزریق در برج هلر و نیز استفاده از دیوارهای بادشکن، در اطراف آن، مورد بررسیقرار گرفته است. در این پژوهش آثار تزریق دود و بکارگیری دیوارهای بادشکن، بر روی جریان هوای مکیده شده به یک برج منفرد و انتقال حرارت از رادیاتورهای آن بطور عددی مدل شده است. نتایج محاسبات نشان میدهد که تزریق دود حاصل از احتراق به درون برج و استفاده از دیوارهای بادشکن میتواند حرارت مبادله شده از برج خنککن در معرض وزش باد را بهترین وضعیت تا حدود ۲۵MW افزایش دهد.