سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول اسکندری – دانشجوی دوره دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
محمد اقبال نیا – دانشجوی دوره دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در زمینه آثار استفاده از حد نوسان قیمت سهام تحقیقات زیادی در کشورهای مختلف انجام شده اما نتایج این تحقیقات یکسان نیست. به عبارت دیگر محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت و منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان قیمت شده، با عکس العمل بیش از اندازه سهامداران مقابله نموده و در انجام معاملات مداخله نمی ند. در مقابل منتقدان ادعا می کنند که حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام در روزهای آتی شده(فرضیه تسری نوسانات)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی ممانعت به عمل می آورد(فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی)، باعث عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران می شود.(فرضیه عکس العمل بیش از اندازه) و بهواسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله می نماید(فرضیه مداخله در معاملات)