سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رسول اسکندری –

چکیده:

در زمینه آثار استفاده از حد نوسان قیمت سهام تحقیقات زیادی در کشورهای مختلف انجام شده اما نتایج این تحقیقات یکسان نیست. به عبارت دیگر محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا میکنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان قیمت سهام شده ،باعکس العمل بیش از اندازه سهامداران مقابله نموده ودر انجام معاملات مداخله نی کند. در مقابل منتقدان ادعا می کنند که حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام در روزهای آتی شده (فرضیه تسری نوسانات )، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی ممانعت به عمل می آورد (فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی)، باعث عکس العمل یبش اندازه سرمایه گذاران می شود(فرضیه عکس العملبیش از اندازه ) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله می نماید(فرضیه مداخله در معاملات).