سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صدیقه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
رضا باقری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
علیجان ابکار – کارشناس ارشد آبخیزداری جهاد کشاورزی استان کرمان
پیمان معدنچی – کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

شناخت جوامع گیاهی و موثرترین فاکتور اکولوژیک حاکم بر آنها یکی از مهمترین مسائل مدیریت مراتع می باشد که در دهه های اخیر مورد توجه واقع شده است.پژوهش حاضر به منظور شناخت و درک روابط اکولوژیک پوشش گیاهی مراتع ییلاقی منطقه هیکوه واقع در ارتفاعات حوزه آبخیز تجن از البرز میانی، انجام شد که در این راستا جهت شناخت بهترین روش فیتوسوسیولوژی، نتایج دو روش رسته بندی قطبیPO) و آنالیز مؤلفه های اصلیPCA) بعلاوه آنالیز خوشه ای به روش واردز با هم مقایسه شدند. پس از پیمایش صحرایی، نمونه برداری از درصد پوشش گیاهی با رولوه به صورت سیستماتیک – تصادفی انجام گرفت و اندازه رولوه ها با روش سطح حداقل و تعداد رولوه ها با روش آماری محاسبه شدند. به منظور آنالیز پوشش گیاهی منطقه ، دندروگرام میانگین در صدپوشش رولوه های هر جامعه و زیر جامعه گیاهی به روش واردز (که روشی تجمعی از آنالیز خوشه ای است) با شاخص تشابه مربع اقلیدوسی، رسته بندی به روش آنالیز مؤلفه های اصلی بر اساس ضریب ماتریس کوواریانس و رسته بندی به روش قطبی بر اساس ماتریس تشابه چکانووسکی در محیط نرم افزاریSPSS بررسی شد. نتایج آنالیز خوشه ای به روش واردز نشان داد که در منطقه مطالعاتی چهار جامعه و سه زیر جامعه گیاهی در خط تقاطع با سطح تشابه۹۹/۵ درصد و اتحادیه گیاهی منطقه در سطح تشابه ۷۵ درصد قابل تشخیص است.نتایج رسته بندی نشان داد عامل ارتفاع و جهت مؤثرترین فاکتورهای اکولوژیک حاکم بر منطقه می باشند و پیشنهاد می شود برای مطالعات جامعه شناسی گیاهی مناطق صعب العبور و بالادست از روش PCA کمک گرفته شود.