سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
پیمان مدبردباغ – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات هرمزگان
مجتبی صانعی – دانشیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و ابخیزداری
محمد رستمی – عضوهیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:
آبشستگی اطراف سازه های هیدرولیکی پدیدهای اجتناب ناپذیراست. شناخت این پدیده و مقابله باآن مسئله ای است که توجه به آن موفقیت طرح را تضمین میکند.آبشستگی موضعی در پایه ها مهمترین عامل در تخریب پلها گزارش شده است. استفاده از شمعهای مستغرق و غیرمستغرق یکی از روشهای مبارزه باآبشستگی میباشد. استفاده از شمعهای غیرمستغرق به ندرت در بررسی میزان آبشستگی استفاده شده است. در مطالعه حاضر،نتایج یکسری آزمایش با ۳ دبی مختلف (شمع غیرمستغرق) و آرایشهای مختلف ( ۹ آرایش)،و تعداد ۷ شمع در مقابل پایه کناری پل آورده شده است. آزمایشها در شرایط آب زلال، در فلومی به طول ١٤ متر، عرض ٦٠ سانتیمتر و عمق ٦٠ سانتیمتر صورت گرفته است. نتایج نشان میدهند، آرایشهای مختلف شمعها در مقابل پایه کناری پل، نقش به سزایی در کاهش آبشستگی پایه دارند و اگر از ۷ شمع و به صورت خطی استفاده شود، بیشترین کاهش در حجم و عمق آبشستگی را خواهیم داشت