سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

آب شکن ها سازه هایی هستند که برای انحراف آب از مناطق بحرانی رودخانه و به منظور جلوگیری از آب شستگی دیواره ها یا ایجاد آبراهه های مطلوب تر برای کشتی رانی در رودخانه ها ساخته می شوند . در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، تاثیر درصد انسداد در آب شستگی اطراف آب شکن ها مورد بررسی قرار گرفته است . آزمایش ها در فلوم آزمایشگاهی به طول ۱۲ متر و عرض۰/۶ متر و در شرایط آب صاف برای درصد انسداد و اعماق مختلف جریان انجام شد . در انجام این مطالعه از یک سری آب شکن به طور متوالی و با استفاده مصالح ماسه ریز d50=0/19 میلیمتر و دانه بندی یکنواخت استفاده شد . نتایج به صورت نمودار و توصیه رابطه ریاضی برای تخمین میزان آب شستگی نسبت به طولآب شکن و عمق جریان ارائه شده است .