سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدامین اردشیری – کارشناس ارشد سازه های آبی
مجتبی صانعی – عضو هیات علمی پژوهشی
زینب رضایی – دانشجوی کارشناسی کشاورزی آب

چکیده:
این پژوهش در مورد تغییر درصد آبگیری در حالت استفاده از آبشکن نفوذپذیر غیرمستغرق به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. آزمایشها در فلومی )کانال( به عرض ۱/۵ متر با آبگیر جانبی به عرض ۰۶ سانتیمتر و با زاویه ۰۶ درجه نسبت به فلوم اصلی انجام شدند. تأثیر سه موقعیت فاصلهی صفر، ۰۶ و ۱۲۶ سانتیمتری آبشکن از پایین دست دهانهی آبگیر و سه طول ۲۵ ۵۵ و ۵۵ سانتیمتری آبشکن نفوذپذیر و در زاویه ۰ درجه نسبت به دیوارهی فلوم اصلی بر تغییرات دبی کانال آبگیر مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر دبی انحراف % ۵ ۱۱ و % ۲۶ بر مقدار آبگیر بررسیشد و رابطه ای از مقادیر اندازه گیری شده برای تخمین درصد دبی آبگیر ارائه گردید. رابطه ارائه شده با داده های اندازه گیری دارای ۱۵/۸%میانگین خطای مطلق نسبی و ضریب تعیینR2=0/862 می باشد