سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت کرمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی صانعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
عبداله اردشیر – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

از جمله مسائل مهم در طراحی آب شکن ها، پدیده آب شستگی موضعی دماغهی آن ها می باشد که به علت تنگ شدگی مقطع جریان و وجود گردابه های قوی بوجود می آید . تحقیق حاضر حاصل یک سری آزمایش های انجام شده در فلوم آزمایشگاهی می باشد . در این آزمایش ها، اثر زمان آب شستگی بر آب شستگی موضعی دماغهی اولین آب شکن به ازای دبی های مختلف و دو نوع دانه بندی مصالح بستر مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایشگاهی با کارهای قبلی انجام شده توسط محققین مختلف مقایسه شد و با اندازه گیری زمان ، عمق آب شستگی و تحلیل داده های آزمایشگاهی، رابطه ای با R 2 = 0/95 در این زمینه ارائه گردید که هم خوانی خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد