سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علی صمدی رحیم – کارشناس ارشد سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – دانشیار گروه سازههای آبی دانشگاه تربیت مدرس
سهیلا توفیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس
مینا شهیرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
ابعاد حرفه رسوب شویی و زمان تعادل آن بستگی به پارامترهای مختلفی ازجمله میزان دبی خروجی ازتخلیه کننده تحتتانی تراز سطح آب مخزن تراز سطح رسوبات نسبت به تخلیه کننده هندسه مخزن نوع و اندازه رسوبات و … دارد بمنظور بررسی زمان تعادل حفره رسوب شویی یک مدل فیزیکی به طول ۷متر وعرض ۱/۴ متر و ارتفاع ۱/۵ متر ساخته شد ازمایش اول با مدترمانکوتاه ۱ ساخت انجام شد و ازمایش دوم به مدت ۱۰/۵ ساعت به طول انجامید شرایط هیدرولیکی و خصوصیات رسوبات مورد استفاده درهردو ازمایش یکسان نمی باشد نتایج نشان میدهد که حفره رسوب شویی درزمان های اغازین به تعادل می رسد و تغییر شکل آن با زمان ناچیز می باشد بطوریکه ابعاد مخروط رسوب شویی درازمایش دوم بطور متوسط ۲/۱۴ درصد نسبت به آزمایش اول تغییر کرده است