سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزین سلماسی – دانشجوی دکتری تاسیسات آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود بینا – استادیارگروه آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
حبیب موسوی – استادیارگروه آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سرریز پلکانی متشکل از پل ههایی است که از نزدیکی تاج سرریز شروع و تا پاشنه پایی ندست ادامه دارند. استفاده از سرریزهای پلکانی از زمانهای قدیم رایج بوده است. لیکن در سالهای اخیر توجه به این نوع سرریزها بدلیل تاثیر قابل ملاحظه پلکانها بر میزان استهلاک انرژی جریان بیشتر شده است. این امر باعث کاهش هزینه های اجرایی این نوع سرریز می شود. همچنین شناخت تکنولوژی جدید استفاده از مصالح بتن غلطکی و همخوانی این روش ساخت با سرریز یاد شده، باعث کاربرد سرریزهای پلکانی در تعداد زیادی از پروژ هها گردیده است.در این تحقیق ، چهار مدل فیزیکی از سرریزهای پلکانی با شیب ٤٥ درجه و یک مدل از سرریز صاف (بدون پلکان ) با شیب ٤٥درجه ساخته و مورد آزم ایش قرارگرفته است . نوع تاج سرریزها از من حنی استاندارد اوجی است وپلکانها با شیب ثابت ٤٥ درجه تا ١٥ و ٢٠ عدد منظور شد. نتایج ،١٠، پاشنه پایین دست سرریز ادامه دارد. جهت مطالعه اثر تعداد پله ها در افت انرژی، تعداد پله ها ٥ این پژوهش نشان می دهند که به ازای انرژی ثابت بالادست، افزایش تعداد پلکانه ا به میزان قابل توجهی باعث افزایش استهلاک انرژی می گردد. این پژوهش نشان می دهد که میزان افت انرژی نسبی با افزایش دبی جریان کاهش مییابد. همچنین، استفاده از عمق قبل از پرش هیدرولیکی جهت تعیین افت انرژی جریان از روی سرریز، بطور غیر واقعی باعث برآورد بیشتر اف ت انرژی می گردد. بنابراین، در طراحی حوضچه آرامش پایین دست سرریز توصیه می شود که برای تعیین افت انرژی از عمق بعد از پرش هیدرولیکی استفاده گردد