سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
احسان جلیلوند – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش آب، تهران، دانشگاه صنعتی شریف
سهیل نوذری – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش آب، تهران، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – استاد دانشکده عمران ، تهران، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا کبیری سامانی – دانشیار دانشکده عمران ، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشار جریان دوفازه لختهایی آب و هوا در اثر عبور از بازشدگی مقطع در تونل مستطیلی پرداخته شده است. آزمایشات برای تبدیلهای بازشونده با زوایای واگرایی مختلف و به ازای دبیهای مختلف آب و هوا تکرار شدهاند. نتایج نشان میدهد که افزایش ناگهانی نوسانات فشار که همراه با بازشدگی مقطع تونل به وجود می آید، با کم شدن زاویه واگرایی تبدیل از محل تغییر مقطع دورترمیشود. همچنین میزان فشار احیا شده در عبور از تبدیل با افزایش نسبت دبی هوا به آب در همه تبدیلها افزایش مییابد و در یک نسبت دبی ثابت، افزایش زاویه واگرایی باعث افزایش احیای فشار میشود. نهایتا مقایسه بین دامنه نوسانات در مجاری با تبدیلهای مختلف نشان میدهد که دامنه نوسانات در پاییندست تبدیلهای تدریجی همواره بیشتر از تبدیل ناگهانی میباشد