سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود صادقی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن نصراصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله رابطه بین دبی بخار آب ورودی بـه مبـدل دو لولـه ای و ضـریب انتقـا ل حـرارت و همچنین تاثیر زاویـه قـرار گیـری مبـدل نـسبت بـه افـق بـر میـزان انتقـال حـرارت بـصورت
آزمایشگاهی بررسی شد ه است . مبدل دو لوله ای با جر یان متقابل با قطر داخلـی ۰/۰۲۳ متـرو طول ١/٣٣ متر از جنس فولاد در این تحقیق ساخته و استفاده شده است . آزمایـشات نـشان داد
که افزایش دبی بخار ورودی به مبدل باعث افزایش ضریب انتقال حرارت در زوایای مختلف قرار گیری مبدل نسبت به افق می شود . همچنین در یک دبی بخار ثابت، هر چه شیب مبدل نسبت به افق کمتر شود، ضریب انتقال حرارت بیشتر می گردد .
بررسی پدیده طغیان و اثر زاویه مبدل بر وقوع این پدید ه نیز بررسی شد . مشاهده شد که هرچه میزان کندانس زیادتر شود، در سرعت بخار کمتری طغیان رخ مـی دهـد . همچنـین در میـزان
کندانس یکسان هرچه شیب مبدل نسبت به افق کمتر شـود، در سـرعت گـاز کمتـری طغیـان مشاهده می شود .