سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حمید صادقی – مربی دانشگاه آزاداسلامی واحدبیضاء
مجتبی دهقان ابنوی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیضاء،گروه عمران، فارس، ایران
فرزاد رئیس زاده – مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیضاء،گروه عمران، فارس، ایران

چکیده:
تسلیح خاک یک روش موثروقابل اطمینان جهت افزایش پایداری مقاومت و ظرفیت باربری خاک می باشد دراین تحقیق با مطالعه برروی مدلهای کوچک مقیاس ازمایشگاهی مدلهای فیزیکی تاثیر مسلح کردن یک شیب ماسه ای با بکاربردن المان های ممتد لایه های ژئوگریدبرباربری جانبی گروه شمع قائم واقع درمجاورت شیب مورد بررسی قرارگرفته است برنامه مطالعات ازمایشگاهی شامل بررسی تاثیر پارامترهای مختلف مرتبط با ارایش قرارگیری عناصر تسلیح ژئوگریدی فاصله گروه شمع ازلبه تاج شیب میزان تراکم شیب و فاصله شمع ها درگروه ازیکدیگر میب اشد نتایج بدست امده نشان دهنده آن است که استفاده ازتکنیک تسلیح شیب با بکاربردن لایه های ژئوگرید اثرات مفید و مناسبی بربهبود ظرفیت برابری جانبی گروه شمع واقع درمجاورت شیب داشته و مقدارظرفیت باربری جانبی بهبود یافته تا حدزیادی به نحوه ارایش قرارگیری عناصرتسلیح وابسته است که دراین رابطه مقادیربهینه ای معرفی و پیشنهاد گردیده است