سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشید فیض اله – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قدسیان – استاد دانشکده فنی و مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
امیراحمد دهقانی – دانشجوی دکتری عمران گرایش هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سازه ترکیبی جانبی، سازه ای است که می تواند در صنعت آبیاری و زهشکی، کنترل سیلاب و سیستم های فاضلاب شهری کاربردهای فراوانی داشته باشد. هیدرولیک این سازه بسیار شبیه سرریز جانبی و دریچه جانبی می باشد. جهت تخمین دبی عبوری از این سازه، نیاتز به ضریب تخلیه آن است . این ضریب بصورت تجربی تعیین می گردد. تاکنون روابط مختلفی برای ضریب تخلیه سرریز و دریچه جانبی بصورت مجزا پیشنهاد شده است. برای ضریب تخلیه جانبی همزمان دریچه و سرریز و دریچه جانبی بصورت مجزا پیشنهاد شده است. برای ضریب تخلیه جریان همزمان دریچه و سرریز و دریچه جانبی در مسیر مستقیم روابط اندکی از سوی محققین ارائه شده است اما در قوس ۱۸۰ درجه تاکنون مطالعاتی در این زمینه صورت نگرفته است. از پارامترهای اثر گذار بر دبی جریان می توان به ارتفاع آب در بالا دست سازه، عدد فرود بالا دست ، میزان بازشدگی دریچه، ارتفاع سازه ترکیبی و موقعیت کانال آبگیری در قوساشاره نمود. در این مقاله با استفاده ازمطالعات آزمایشگاهی و بکارگیری فرمول عمومی سرریز و دریچه ها، ابتدا پارامترهای بدون بعد اثر گذار بر ضریب تخلیه جریان تعیین می شود؛ سپس، روابطی جهت تعیین ضریب تخلیه جریان همزمان سرریز و دریچه جانبی در موقعیتهای مختلف ارائه میشود.