سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سید مجدالدین میرمحمد حسینی – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمودرضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن کارگر – دانشجوی دکتری خاک و پی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
یکی از انواع مسلح کننده های سه بعدی خاک، ژئوسل است که با توجه به ساختار سلولی شکل خود و تأمین محصورشدگی لازم برای خاک داخل سلول ها، عملکرد بسیار مناسبی از لحاظ افزایش ظرفیت باربری در مقایسه با مسلح کننده های مسطح دارد. در این پژوهش به منظور مطالعه ظرفیت باربری خاک ماسه ای مسلح شده با ژئوسل، از مدل فیزیکی پی نواری واقع بر خاک مسلح با مقیاس کاهش یافته استفاده شده است که در آن ژئوسل ها با ابعاد هندسی مختلف و در موقعیت مشخصی از نمونه های ماسه متراکم قرار می گیرند. در هر آزمایش، بر روی مدل پی، بارگذاری تا لحظه گسیختگی صورت گرفته و رفتار بار- نشست آن ثبت می گردد. نتایج نشان می دهد که با افزایش ارتفاع ژئوسل و نیز افزایش تعداد چشمه ها در واحد سطح، ظرفیت باربری خاک افزایش می یابد. همچنین، افزایش عرض ژئوسل تا حدود ۵ برابر عرض صفحه بارگذاری نیز در افزایش ظرفیت باربری مؤثر بوده و پس از آن تأثیر قابل توجهی ندارد.