سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امیر فریدونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه محقق اردبیلی
احد اوریا – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
در پژوهش حاضر، کیفیت تأثیر اصلاح مقاومت برشی خاک های ریزدانه سیلتی رس دار با درصدهای مختلف پائین سیمان با کمک آزمایش برش مستقیم بررسی شده است. بررسی نوع خاک، خصوصیات رفتاری خاک و مقاومت آن یکی از ضروریات قبل از احداث سازه بر روی آن می باشد. پاسخ سازه ها به نیروهای زلزله تابعی از مشخصات خاک زیر آنها می باشد. . رفتار خاک های تثبیت شده با درصدهای پائین سیمان مشابه رفتار خاک های طبیعی سیمانه شده می باشد لذا نتایج این تحقیق برای تخمین مشخصات درجای خاک سودمند خواهد بود. در این تحقیق کیفیت رفتار تنش-کرنش و گسیختگی برشی این خاک ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابتدا نمونه هایی با درصد های مختلف پائین سیمان و تخلخل بالا تهیه شده و پوش گسیختگی آنها بر اساس بیش از هشت آزمایش متوالی تهیه شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که پارامترهای مقاومتی این نوع خاک ها با افزایش سطح تنش به شدت کاهش می یابد.