سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یونس حق روان – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجا نشرقی پژوهشکده مهندسی وزارت جهادکشاور
رامین زادغفاری –
علی اکبر مصورفر –
محمدرضا باغچه وان –

چکیده:

در این تحقیق تأثیر درصدهای وزنی مختلف اکسید منگنز ( ٣، ۷ و ۱۰ درصد) بر روی پایة گاما آلومینا برای واکنش تخریب کاتالیزوری ازن به صورت تجربی بررسی شد ه است. برای این منظور از یک سیستم داده برداری شامل ژنراتور ازن، راکتورکاتالیزوری و سنسورهای ازن استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در دمای°C ٩٠ ، با افزایش مقدار جز فعال(اکسید منگنز) میزان تبدیل افزایش م ییابد ولی آهنگ این افزایش کاهش م ییابد که به طور نمونه در سرعت فضائی ١ / ٠ ، میزان تبدیل با کاتالیزورهای حاوی ٣٧ و ١٠ درصد وزنی اکسید منگنز به ترتیب ۱۱/۲ و ۲۶/۱ و ۳۴/۹درصد بوده که با توجه به نتایج فوقنرخ افزایش درصد تبدیل کاهش یافته است.