سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب موسوی جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین هلالات ناصریان – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور آبیاری و زهکشی شاراب

چکیده:

در این مقاله نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی درباره تاثیر ارتفاع ریزش جریان آب بر ابعاد آبشستگی موضعی پایین دست جت های دایره ای و جعبه ای، ارائه می شود. جت آب که از لوله با مقاطع دایره ای، مربعی و مستطیلی شکل، از ارتفاع۳۵، ۶۵ و ۹۵ سامنتیمتری، بر روی بستری از جنس سیلیس با d50 برابر ۱/۲۷ میلیمتر، با عمق پایاب ۶، ۱۲ و ۱۸ سانتیمتر به مدت ۳۱۶ دقیقه تخلیه می شد، مدلسازی گردید. ابعاد حفره آبشستگی و برآمدگی رسوبات پایین دست آن اندازه گیری شدند و مورد تحلیل قرار گرفتند. مشخص شد که ابعاد آبشستگی به پارامتر فرسایش (F0/(Hc/RH و پارامتر پایاب Tw/RH بستگی دارند. همچنین مشخص شد که افزایش ارتفاع ریزش در حالت عمق پایاب ۱۲ و ۱۸ سانتیمتر موجب افزایش ابعاد آبشستگی بطور متوسط بین ۱۰ تا ۳۹ درصد و در حالت عمق پایاب ۶ سانتیمتر موجب کاهش ابعاد آبشستگی بین ۲ تا ۳۵ درصد می شود. در نهایت معادلاتی برای برآورد ابعاد آبشستگی در همه نسبت های پایاب پیشنهاد شده است.