سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علیرضا نگهدار – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
شیما یادگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی
سیاب هوشمندی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران

چکیده:
تغییر شکل های درازمدت خاک های تحت تنش به نگزانی مهمی در مهندسی ژئوتکنیک تبدیل شده است امروزه با توجه به استفاده گسترده از ژئوتکستایل ها در عملیات ژئوتکنیکی، پیش بینی تاثیر عملکرد خاک و الیاف بر تغییر شکل های دراز مدت از اهمیت بالایی برخوردار است بدین منظور در این مقاله با انجام آزمایش تحکیم یک بعدی به بررسی تغییر شکل های خزشی نمونه خاک ماسه رس دار مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل در درصدهای وزنی متفاوت پرداخته شده است. آزمایش ها بر اساس ضرب تراکم ثانویه بدست آمده از آزمایش تحکیم یک بعدی تحلیل شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که نمونه ها در دو حالت خشک و اشباع رفتارهای خزشی متفاوتی را از خود نشان می دهند بطوریکه در نمونه های اشباع مسلح شده مقدار تغییر شکل های خزشی با افزایش درصد وزنی ژئوتکستایل کاهش و در نمونه های خشک این مقدار افزایش می یابد.