سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما شهنی کرم زاده – مربی گروه محیط زیست دانشکده علوم دریآبی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خ
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از آنجا که جریان های غلیظ(Density currents) درمخازن سدها و منآبع عظیم آب بدلیل قآبلیت فرسایش و رسوبگذاری در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یک مطالعه آزمایشگاهی در مورد تاثیر تغییرات شیب و غلظت برروی راس (Head) جریانهای غلیظ بعمل آمده است. دراین مطالعه ۳۰ آزمایش بر روی جریانهای غلیظ تجزیه ناپذیر (Conservative Density currents که با حل نمک دریا درآب بدست آمده انجام شده است. براساس نتایج این مطالعه مشخص گردید گرچه با افزایش شیب و غلظت ، ارتفاع راس کاهش می یآبد. ولی سرعت راس روندی افزایشی خواهد داشت. همچنین مشخص گردید در یک شیب و غلظت ثآبت و در طول مسیر ارتفاع راس افزایش خواهد یافت.