سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان شجاعیزاده – کرمانشاه، کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه م
فرزاد ویسی – کرمانشاه، استادیار، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک
تورج یوسفی – کرمانشاه، استادیار، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک
سیروس زین الدینی – کرمانشاه، کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده شیمی، گروه شیمی کارب

چکیده:

انرژی خورشیدی بدلیل عدم آلودگی و تجدید پذیر بودن بسیارمورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق تاثیر استفاده از نانوسیال نانوتیوب کربنی چند دیواره را در حالتیکه میزان اسیدی و بازی بودن این نانوسیال تغییر داده میشود بر روی کارایی کلکتورهای صفحه تخت خورشیدی بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار یک سیستم خورشیدی طراحی شده و نانوسیال ساختهشده در این سیستم بهکار برده شده است. پساز تستگیری بر روی این کلکتور خورشیدی و تحلیل به این نتیجه رسیده شده است که هر چه pHنانوسیال نانوتیوب کربنی چند دیواره ازpH نقطه ایزو- الکتریک نانولولهها دورتر باشد و یا نانوسیال اسیدیتر و یا بازیتر باشد، میزان تاثیرگذاری نانوسیال بر کارایی کلکتور خورشیدی بیشتر خواهد بود