سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

در این مقاله سعی شده است با بررسی آزمایشگاهی تاثیر سرعت جریان نسبت به سرعت بحرانی حرکت مصالح را با دو نوع دانهبندی مختلف در یک کانال آزمایشگاهی بر میزان آبشستگی مورد ارزیابی و آزمایش قرار دهد . آزمایشها با قطرمتوسط ۰/۱۹ میلیمتر و ۱/۰ میلیمتر در عمقهای مختلف و دبی ثابت انجام شد . نتایج حاصله به صورت رابطهای ریاضی بر اساس برازش رگرسیون دادهها ارائه شدهاند . مقایسه نتایج و مشاهدات آزمایشگاهی با نتایج (۱۹۵۶) Laursen ، (۱۹۵۳)Ahmad و (۱۹۵۸) Izzard & Bradley که حداکثر عمق آبشستگی را مستقل از اندازه رسوبات می – دانند مغایرت داشته و با نظرات (۱۹۵۷) Blench ، (۱۹۶۱)Garde et al. و (۱۹۷۳) Gill ، که اندازه قطر رسوب را بر حداکثر عمق آبشستگی موثر میدانند، تطابق دارند . همچنین (۱۹۶۰)Laursen ، اندازه قطر رسوبات در میزان حداکثر عمق آبشستگی را در جریان آب صاف موثر و در جریان آب گل آلود بی تاثیر یافته است