سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عارف شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه تهران
منوچهر لطیفی نمین – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران

چکیده:
میزان فیلر و نوع آن بر خصوصیات مکانیکی مخلوط های آسفالتی گرم موثر می باشد. در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی تاثیر فیلر آهک هیدراته بر مدول دینامیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) پرداخته شده است. برای انجام تحقیق ، نمونه های SMA با دو نوع دانه بندی مختلف و با درصد های متفاوت فیلرآهک ، به عنوان بخشی از فیلر مخلوط ، ساخته شدند. سپس بکمک دستگاه UTM-5 و محفظهزیست محیطی مدول دینامیکی نمونه ها در دماهای مختلف و با فرکانس های مختلف بارگذاری تعیین شدند. نتایج نشان می دهد جایگزینی بخشی از فیلر توسط آهک باعث افزایش مدول دینامیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای می شود. روند تغییرات مدول دینامیکی در فرکانس های مختلف بارگذاری با میزان آهک افزایشی و سپس کاهشی است که معرف وجود درصد آهک بهینه می باشد.