سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیره سنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهرام نوایی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ایمان محمدپور نیک بین – دانشجوی دکترای سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

بتن خودمتراکم (SCC) امروزه به عنوان یک تکنولوژی شناخته شده مطرح بوده و استفاده از این نوع بتن بدلیل خواص و ویژگی های آن در سراسر دنیا بسرعت در حال گسترش می باشد. از طرف دیگر بدلیل تفاوت این نوع بتن با بتن های معمولی، لزوم بررسی کوتاه مدت و بلند مدت ویژگی های این بتن از دیدگاه های مختلف نظیر خواص فیزیکی، مکانیکی و رفتاری اجتناب ناپذیر است. این مقاله به بررسی تاثیر مقدار میکروسیلیس برخواص میکانیکی (مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول الاستیسیته) و خزش بتن خودمتراکم می پردازد و بدین منظور سه نمونه بتن با مقاومتهای ۳۰ ، ۳۵ و ۴۵ مگاپاسکال به ترتیب با ۳ ، ۵ و ۸ درصد میکروسیلیس ساخته شده و با اعمال باری معادل ۲۰ درصد مقاومت فشاری ۲۸روزه ، تغییر شکلها در بازه های زمانی مختلف به مدت هشت ماه اندازه گیری گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از میکروسیلیس، برروی مشخصات مکانیکی بتن خودمتراکم تاثیر مثبت داشته و باعث بهبود آنها می گردد. همچنین با مقایسه تغییر شکلهای سه نوع بتن ساخته شده، مشخص گردید که با افزایش مقدار میکروسیلیس میزان کرنش خزشی کاهش می یابد.