سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدامین غلامزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
محمدجواد درستکار – دان شجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
سیدنورالدین حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
الیاس گلابی – انجمن مهندسی نفت و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ام

چکیده:

اتخاذ استراتژی مناسب برای توسعه صنعت نفت ایران با توجه به الزامات ج هانی، بازار نفت، شرایط داخلی و سهم نفت دراقتصاد کشور، طی سال های اخیر در سرلوحه برنام ههای وزارت نفت قرارداشته است. بدین منظور مطالعه و توسعه روشهای ازدیاد برداشت از اهم موارد می باشد . تکنیک های مختلفی به منظور افزایش ضریب بازیافت از مخزن و بهبود تولید آن بکار م یرود و در این میان تزریق متناوب آب و گاز(WAG) یکی از روشهای مناسب در این زمینه میباشد. دراین روش توده های آب و گاز به طور متوالی ب ه درون مخزن تزریق م یشوند . از مهمترین مزایای این روش نسبت به روش
هایی همچون تزریق منفرد آب و یا گاز می توان به موا ردی همچون افزایش میزان حجم جاروب شده توسط آب پس از تزریق گاز و کاهش درصد اشباع نفت باقیمانده به دلیل تاثیرات سه فازی اشاره نمود که باعث جابه جایی ، تولید و برداشت آسانتر نفت می گرد د. در این مقاله ، مطالعه تئوری و آزمایشگاهی فرآیند های تزریق منفرد آب ، تزریق گاز دی اکسید کربن ، تزریق گاز دی اکسید کربن گرم ، تزریق غیر امتزاجی متناوب آب و گاز دی اکسید کربن و همچنین روش جدید تزریق متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم در یک سند پک شکافدار صورت پذیرفته است. نتایج بدست آ مده حاکی از آن است که استفاده از روش نوین تزریق غیر امتزاجی متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم که برای اولین بار در این مطالعه آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است ، مؤثرتر از سایر روشهای مذکور در افزایش میزان بازیافت نفت می باشد.